Ustawienia widoku strony

Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów

E-REJESTRACJA

Wstęp w sprawie dostępności

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowej www.zozwolomin.pl jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1.

Data publikacji oświadczenia: 2023-05-10
Data aktualizacji oświadczenia: 2023-05-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie www.zozwolomin.pl są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Udogodnienia i skróty klawiaturowe

Strona internetowa posiada udogodnienia spełniające wymagania dostępności. Udogodnienia pozwalają na:
    • włączenie strony w skali szarości
    • powiększanie i zmniejszanie fontów
    • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z ciemnym tłem
    • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z jasnym tłem
    • zaznaczenie wszystkich linków na stronie za pomocą podkreślenia
    • zwiększenie czytelności fontów
    • reset wszystkich zmian do ustawień początkowych

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
    • TAB – przejście do kolejnego elementu
    • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
    • CTRL + F – wyszukaj na stronie
    • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
    • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
    • SHIFT + CTRL + 0 – powrót do bazowych wymiarów strony
    • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie pełni Pani Marta Boguszewska.
Kontaktować można się drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  m.boguszewska@zozwolomin.pl a także dzwoniąc na nr telefonu 227875106 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo :
    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

Żądanie musi zawierać:
    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na zgłoszenie Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie   odpowie najszybciej jak to możliwe jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

    • przed budynkiem przychodni znajduje się duży parking dla pacjentów
    • przychodnia posiada 3 wejścia
    • główne wejście do przychodni usytuowane jest na środku budynku i wchodzimy z poziomu gruntu poprzez podjazd z zamontowanymi pochwytami
    • drugie wejście znajduje się po jego lewej stronie budynku . Tam jest biała wiata z drzwiami. Wejście jest z poziomu chodnika.
    • trzecie wejście znajduje się na prawo od wejście głównego. Jest tam pochylnia.
    • drzwi do budynku otwierają się swobodnie, nie posiadają automatu otwierającego
    • rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia - osoby pracujące tam zapewniają dostęp do informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku i sposobie dotarcia żądane miejsce
    • toalety dla niepełnosprawnych znajdują się za rejestracją po prawej stronie
    • wszystkie pomieszczenia (gabinety lekarskie) znajdują się na parterze na jednym poziomie. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest szeroki przestronny korytarz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

    • przejścia, wejścia, korytarze są wolne od progów
    • przy rejestracji znajduje się pętla indukcyjna oraz mówik
    • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Metoda oceny dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie  

Chcemy, by nasz serwis był:
    • łatwy w użyciu
    • czytelny i zrozumiały
    • pomocny w życiu codziennym
    • dostępny dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności
    • bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:
    • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka
    • w miarę możliwości używamy krótkich zdań
    • dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami
    • używamy list numerowanych i nienumerowanych
    • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:
    • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu
    • dajemy możliwość przełączenia kontrastu oraz zmiany wielkości czcionki
    • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”
    • do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”
    • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu.

Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.1 - jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

  • Przyjazna atmosfera

  • Przychodnia z tradycją

  • Wykwalifikowana kadra

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.